ΦΥΣΙΚΟΠΑΘΗΤΙΚΗ

Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2011

ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ "ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΙΚΟΣ" Εδάφιον 20


Οι γαρ κατ' εκείνον τον χρόνον την πόλιν διοικούντες κατεστήσαντο πολιτείαν ουκ ονόματι μεν τωι κοινοτάτωι και πραοτάτωι προσαγορευομένην, επί δε των πράξεων ου τοιαύτην τοις εντυγχάνουσι φαινομένην, ουδ' ή τούτον τον τρόπον επαίδευε τους πολίτας ώσθ' ηγείσθαι την μεν ακολασίαν δημοκρατίαν, την δε παρανομίαν ελευθερίαν, την δε παρρησίαν ισονομίαν, την δ' εξουσίαν του ταύτα ποιείν ευδαιμονίαν, αλλά μισούσα και κολάζουσα τους τοιούτους βελτίους και σωφρονεστέρους άπαντας τους πολίτας εποίησεν.
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΣ: Εκείνοι δηλαδή που τότε είχαν την ευθύνη της διοικήσεως της πόλεως, δεν εγκατέστησαν πολίτευμα που να έχη μεν όνομα λαϊκώτατον και ωραιότατον, εις την εφαρμογή του όμως να αποδεικνύεται εις τους πολίτας, ότι δεν είναι τοιούτο`
ούτε εγκατέστησαν πολίτευμα που να εκπαιδεύη τους πολίτας έτσι ώστε να θεωρούν την ακολασίαν δημοκρατίαν, την παρανομίαν ελευθερίαν, την αυθάδειαν ισονομίαν και την εξουσίαν του να κάμνη κανείς αυτά ευδαιμονίαν`
αλλά πολίτευμα το οποίον, με το να αποτροπιάζεται και να τιμωρή αυτούς τους ανθρώπους, όλους τους πολίτας εβελτίωνε και τους έκαμνε φρονιμωτέρους.
Δημοσίευση σχολίου