ΦΥΣΙΚΟΠΑΘΗΤΙΚΗ

Τρίτη, 18 Μαΐου 2010

ΕΙΔΗΣΕΙΣ! ΠΑΛΙΕΣ Ή ΝΕΕΣ;;;;


Μη με ρωτήσετε τι μου ήρθε πρωί -πρωί, θα το καταλάβετε μόλις διαβάσετε τα παρακάτω πρωτοσέλιδα και δείτε τις ημερομηνίες!

Εφημερίς του "Λαού" Οκτώβριος 1870
_Η κυβέρνηση έφερε στη Βουλή των Ελλήνων σωρείαν νομοσχεδίων προς ψήφιση όπως.."Περί παραχωρήσεως εθνικών γαιών" "Ύδατα Κυλλήνης" "Δασών" και άλλων!

"Σφήκα" 20 Οκτωβρίου 1854
_Ο Ελληνικός λαός υποφέρει από τις υπερτιμήσεις των τροφίμων. Το κρέας έφτασε την 1 δραχμή και 20 λεπτά, το κρασί τα 85 λεπτά η οκά και ερωτάμε Κύριε υπουργέ που οδηγείτε τον τόπο;

Εφημερίς του ¨Λαού" 9 Οκτωβρίου 1870
_Είμεθα μάρτυρες των σκληρών κυβερνητικών μέτρων κατά των φτωχών τάξεων. Για να εισπραχθούν από μικρό μισθωτό 3 δραχμάς, εχρησιμοποιήθηκαν δύο χωροφύλακες, που έμειναν στο σπίτι του επί 4 μέρες και έφαγαν 8 όρνιθες και πολλά άλλα ενώ οι πλούσιοι οφειλέται του δημοσίου δεν διώνονται.

"Ποσειδών" 6 Οκτωβρίου 1876
_Μεγάλη ημέρα για τον "Σύλλογο Λιτότητος....Οι γυναίκες των υπουργών συνήλθον σε συνδιάσκεψη,απεφάσισαν λόγω λιτότητος και πείνας του λαού να καταργήσουν λίγα από τας πολυτελείς ενδυμασίες τους. Όχι λοιπόν, πολυτελείς φούστες και πολύχρωμες μεταξωτές κορδέλλες. Ακόμα και στο καπέλο να φέρουν έν μόνο άνθος κι όχι πολλά.

"Άρδην"1 Οκτωβρίου 1885
_Η φτώχεια από ημέρα εις ημέρα μεγαλώνει. Από ημέρα εις ημέρα τα πολλά χρήματα συσσωρεύονται εις χείρας 8-10 ανθρώπων, αν εξακολουθήσει τον ίδιο δρόμο εντός ολίγου θα έχουμε 2 τάξεις μόνο Ελλήνων, τους πολύ πλούσιους και τους πολύ φτωχούς.

"Παλιγγενεσία" 19 Οκτωβρίου 1873
_Πάμπολλες χιλιάδες δραχμάς εδαπανήθησαν και πρόκειται να δαπανηθούν για πρόσληψη νέων δημοσίων υπαλλήλων, φίλων της κυβέρνησης. Αι δε δαπάναι αυταί θα εισπραχθώσει διά καινούργων και μεγάλων φόρων.

'Πρωϊνός Ταχυδρόμος" 5 Μαίου 1865
_Τα οικονομικά του κράτους ευρίσκονται εις την ελεεινοτάτην κατάστασιν, τούτο ήτο επόμενον και έκαστον βλέπων την σπατάλην. Η κυβέρνηση συντηρείται διά δανείων διά να επαρκέσει εις τους μισθούς των υπουργών, εις τα πολυειδή έξοδα των και τους μισθούν των συμβούλων της.

"Εκλεκτική" 8 Απριλίου 1873
_Η κυβέρνηση Δεληγιώργη από ημέρα εις ημέρα σήπτεται και όσον βραδύνη η πτώσις της τόσο η σήψις έσται πληρέστεραι. Αι δυσαρέσκειαι ήρχισαν ήδη μεταξύ αυτού και των υπουργών του.

"Μη Χάνεσαι" 27 ιουλίου 1881
_Την σήμερον η δυστυχία εξαπλώθη πανταχού, εις ποίον ποτάμιον εις ποίαν θάλασσα χύνονται όλαι αυταί οι θυσίες (φόροι) επί των εργαζομένων; Τις απορροφά τους καρπούς των θυσιών; Οι μεγάλοι μισθοί των διευθηντών-διοικητών; Τις κερδίζει εις μέσω τοσαύτης πανολεθρίας του εργατικού εισοδήματος; Ρωτούμε και περιμένουμε απάντησιν.


Τα συμπεράσματα δικά σας!Δημοσίευση σχολίου